SVB Stred I

 

 

1. Obchodné meno účtovnej jednotky :    SVB STRED I.

2. Sídlo účtovnej jednotky :                   M. R. Štefánika 15,17,19,  934 01 Levice

3. Identifikačné údaje :                         IČO: 37 969 200
                                                        DIČ: 2021960688

4. Číslo účtu:                                      0222273936/0900 – bežný účet
    Banka:                                           Slovenská sporiteľňa, a.s., Levice

5. Dátum vzniku :                                15. 3. 2005, registrované KÚ, odborom všeobecnej vnútornej

                                                        správy oddelenie správne  pod č. OVVS/SVB/18/2005

6. Štatutárny orgán :                           Viera Homolová - predseda spoločenstva–od 15.7.2008
                                                        t.č.            0903 061 035

7. Orgány spoločenstva                         Predseda
    Oznámenie o registrácii                      Účtovník – hospodár
    z 15. 3. 2005                                   Rada
                                                         Zhromaždenie
                                                         Vchodový dôverník